طرح توجیهی

اطلاعات فرم زیر را با دقت پر نمایید.

نام و نام خانوادگی

تلفن همراه

پست الکترونیکی

تلفن ثابت

آدرس

نام شرکت

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

پست الکترونیکی مدیر عامل

تلفن همراه مدیر عامل

تلفن ثابت

آدرس

عنوان طرح

ظرفیت طرح

وضعیت جواز تاسیس

محل اجرای طرح

میزان زمین (در صورت خرید)

قیمت زمین مورد نظر

پیش بینی میزان سرمایه گذاری

تسهیلات بانکی مد نظر

نرخ سود مدنظر

تعرفه مورد نظر جهت تهیه طرح