مجموعه احداث فضای سبز

در این بسته آموزشی شما اطلاعاتی را در مورد چگونگی احداث فضای سبز را فرامی گیرید.
قیمت 80000و برای دریافت گواهی به صورت غیر حضوری 180000می باشد.

  • قیمت

    ۸۰,۰۰۰ تومان