طراحی بام سبز(Roof garden) پیشرفته

در این بسته آموزشی شما آموزش طراحی بام سبز(Roof garden) پیشرفته را فرامی گیرید.
قیمت  135000 و برای دریافت گواهی به صورت غیر حضوری 180000می باشد.

  • قیمت

    ۱۳۴,۹۸۰ تومان