بسته جامع طراحی و اجرای آبیاری تحت فشار منطبق با سرفصل ها و آزمون مرکز آب و خاک کشور

برق و ایستگاه پمپاژ سیستم های آبیاری تحت فشار، ضوابط و معیارهای آبیاری، طراحی سیستم های آبیاری بارانی، طراحی سیستم های آبیاری موضعی، کیفیت آب آبیاری، مدیریت پیمان، مواد شناسی و کنترل کیفیت لوازم و تجهیزات آبیاری اجرا، عملیات و بازدید آبیاری

  • قیمت

    ۳۵۰,۰۰۰ تومان